Bước đầu xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Thứ sáu 12/01/2018 07:00

Thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 8/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, thời gian qua, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận pháp luật hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Tiêu chí đạt chuẩn tiếp cận pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức cho cán bộ, người dân được UBND xã Đức Long (Thạch An) quan tâm thực hiện.
Giám đốc Sở Tư pháp Nông Thanh Khoa cho biết: Để nâng cao nhận thức pháp luật và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1719/KH-UBND ngày 6/6/2017 về việc hướng dẫn triển khai xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Tổ chức tập huấn công tác chuẩn tiếp cận pháp luật cho 213 cán bộ làm công tác Tư pháp - Hộ tịch thuộc 199 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Các tiêu chí đánh giá được thực hiện theo Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ Tư pháp quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật. Trong đó có 5 tiêu chí đánh giá tiếp cận pháp luật với tổng số 100 điểm, bao gồm: Bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật; thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; thực hiện dân chủ ở cơ sở. 
Cấp ủy, chính quyền các cấp quán triệt, triển khai tích cực các nội dung, quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và xác định rõ các nhiệm vụ cụ thể trong việc đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Trong đó, chú trọng nội dung: Xây dựng, ban hành chính sách, pháp luật; chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân. Đồng thời, các địa phương tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, chính quyền các cấp và cơ quan, tổ chức, cá nhân về vị trí, vai trò, ý nghĩa của xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 
Tuy nhiên, công tác đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh vẫn còn gặp một số khó khăn: Cấp ủy, chính quyền một số địa phương chưa thực sự hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; việc tổ chức triển khai các thiết chế pháp luật còn chủ quan, mang tính hình thức, chưa bám sát yêu cầu của người dân, chưa tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận pháp luật. Bên cạnh đó, một số công chức cấp xã năng lực còn hạn chế, chưa nắm rõ được những nội dung cơ bản của các tiêu chí đánh giá tiếp cận pháp luật để tham mưu xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, do vậy việc đánh giá kết quả còn thiếu chính xác, chưa sát với thực tiễn cơ sở.
Để triển khai nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đạt hiệu quả, Phòng Tư pháp các huyện, Thành phố tham mưu UBND các huyện, Thành phố thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật đảm bảo số lượng, thành phần quy định. Từ đó, tham mưu giúp UBND cấp huyện chỉ đạo, triển khai và hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn gắn với thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Đến nay, 13/13 huyện, Thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 9/13 huyện, Thành phố thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật. Hiện nay, các xã: Cao Chương (Trà Lĩnh), Đào Ngạn (Hà Quảng), Nam Tuấn, Hồng Việt (Hòa An) đang khẩn trương tiến hành việc đánh giá, chấm điểm các tiêu chí tiếp cận pháp luật. 
Chủ tịch UBND xã Đức Long (Thạch An) Đinh Văn Hái chia sẻ: Sau khi có văn bản hướng dẫn đôn đốc của UBND tỉnh, UBND xã ban hành kế hoạch triển khai đánh giá về xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và tổ chức hội nghị quán triệt Quyết định 619/QĐ-TTg ngày 8/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; cử cán bộ chuyên môn tham gia các lớp tập huấn về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.   
Nhằm nâng cao hiệu quả xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật,  cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất cho các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, hòa giải cơ sở..., để nâng cao điều kiện tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở; tiếp tục rà soát, đánh giá các tiêu chí trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới một cách sát thực, hiệu quả.
Tiến Mạnh

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh