Nâng cao chất lượng tham mưu, theo dõi, chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án

Chủ nhật 28/01/2018 07:00

Xác định công tác tham mưu, đề xuất cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo, định hướng việc xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm là một nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, xuyên suốt và mang tính cấp thiết trong giai đoạn hiện nay, Ban Nội chính Tỉnh ủy xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, tổ chức triển khai toàn diện, có kết quả cao các hoạt động công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ban Nội chính Tỉnh ủy làm việc với Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.
Việc xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi toàn Đảng, toàn quân và nhân dân ta đang tập trung đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. 
Ngay từ đầu năm 2017, Ban Nội chính tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành kế hoạch kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW đối với các cấp ủy; chỉ đạo các phòng chuyên môn xây dựng kế hoạch công tác, chủ động trao đổi với các ngành chức năng tiến hành nghiên cứu, nắm tình hình, thu thập thông tin các vụ việc, vụ án để rà soát, tham mưu, đánh giá xác định các điều kiện, tiêu chí để báo cáo đề xuất đưa vào diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý. Chỉ đạo, phân công cán bộ có chuyên môn, kinh nghiệm tập trung nghiên cứu xây dựng kế hoạch, rà soát các vụ việc, vụ án nổi cộm, phức tạp, tồn đọng kéo dài trên địa bàn để tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy tổ chức cuộc họp chuyên đề với các cơ quan nội chính và cơ quan liên quan để thống nhất chủ trương, định hướng xử lý các vụ việc, vụ án diện Ban Thường vụ theo dõi chỉ đạo, xử lý. 
Để công tác tham mưu cho cấp ủy có hiệu quả, Ban Nội chính nắm chắc tình hình cơ sở, kết hợp với việc thăm dò thông tin dư luận và việc xử lý các loại đơn thư công dân, từ đó có kế hoạch theo dõi, đôn đốc; trong trường hợp cần thiết, làm việc, trao đổi với các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét giải quyết đối với các vụ việc, vụ án. Tiến hành tổng hợp thông tin, xây dựng báo cáo đề xuất với Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức các cuộc họp chuyên đề để thống nhất, xác định và đưa các vụ việc, vụ án vào diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo theo đúng quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước, đặc biệt là Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 7/7/2007 của Bộ Chính trị về “Sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng”. Đồng thời, Ban giữ vai trò là đầu mối khâu nối giữa các cơ quan, ngành chức năng với Tỉnh ủy, là cơ quan thu thập, xử lý các thông tin, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn để đề xuất cấp ủy cho chủ trương định hướng chỉ đạo kịp thời. Trong nhiều vụ việc, vụ án, Ban tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hoặc ủy quyền cho Trưởng Ban Nội chính chủ trì các cuộc họp chuyên đề để bàn hướng xử lý các vụ việc trong diện theo dõi nhằm tìm ra cách giải quyết hợp lý, đảm bảo tính nghiêm minh, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong tình hình hiện nay. 
Năm 2017, Ban Nội chính tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức họp chuyên đề, ban hành thông báo kết luận cuộc họp chuyên đề giải quyết các vụ việc, vụ án. Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định đưa ra khỏi diện chỉ đạo xử lý 5 vụ việc và tiếp tục theo dõi, chỉ đạo 4 vụ việc, 5 vụ án; Ban Nội chính trực tiếp theo dõi, đôn đốc 1 vụ việc, 1 vụ án. Đối với các vụ việc, vụ án đã đưa ra khỏi diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, Ban Nội chính tiếp tục theo dõi, nắm tình hình việc xử lý dứt điểm, triệt để của cơ quan chức năng và thường xuyên báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.
Từ khi thành lập đến nay, Ban Nội chính tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo xử lý có hiệu quả đối với gần 12 vụ việc, 4 vụ án có tính chất nổi cộm, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, trong đó có nhiều vụ án tham nhũng, sai phạm về kinh tế gây hậu quả rất nghiêm trọng. Qua thực tế, đối với các vụ việc, vụ án được Ban tham mưu, đề xuất đưa vào diện cấp ủy theo dõi, chỉ đạo, sau quá trình đó các cơ quan chức năng được giao xem xét giải quyết đẩy nhanh tiến độ, triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, có hiệu quả nhằm xử lý dứt điểm, đúng thời hạn quy định pháp luật, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm, tiêu cực, tham nhũng và ổn định dư luận xã hội, không ngừng củng cố niềm tin của nhân dân, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
Với những kết quả đạt được trong công tác tham mưu, đề xuất cấp ủy chỉ đạo, xử lý các vụ việc, vụ án, từ năm 2015 - 2017, Ban liên tục được Ban Nội chính Trung ương tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác phát hiện, tham mưu đề xuất xử lý các vụ việc, vụ án về nội chính và phòng, chống tham nhũng; được UBND tỉnh tặng Bằng khen và Cờ thi đua có thành tích xuất sắc trong công tác.
Để tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, đề xuất cho cấp ủy tỉnh trong việc theo dõi, chỉ đạo định hướng việc xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm trong những năm tiếp theo, thời gian tới, Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, sự hướng dẫn, chỉ đạo về nghiệp vụ của Ban Nội chính Trung ương trong việc thực hiện các nhiệm vụ; nâng cao tính sáng tạo trong cách thức, phương pháp công tác và việc vận dụng các quy định của Đảng, Nhà nước để tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo các nhiệm vụ nội chính và phòng, chống tham nhũng giai đoạn mới; kịp thời đề xuất xin ý kiến định hướng chỉ đạo đối với những vướng mắc, vấn đề phát sinh. Quan tâm làm tốt công tác xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống chuẩn mực, năng lực chuyên môn vững vàng, có phương pháp làm việc khoa học, sáng tạo, tận tụy với công việc, đáp ứng yêu cầu công tác trong giai đoạn mới. Chủ động, tích cực nắm tình hình, thu thập, tổng hợp thông tin từ nhiều kênh, nguồn khác nhau, tiến hành phân tích tính xác thực và phối hợp, trao đổi với các cơ quan chức năng để báo cáo, tham mưu, đề xuất kịp thời cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đưa các vụ việc, vụ án vào diện theo dõi, chỉ đạo, đặc biệt là các vụ án có liên quan đến công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội tại các khu vực, địa bàn trọng điểm, nhạy cảm, có thể gây ảnh hưởng lớn đến tình hình dư luận xã hội. 
Quan tâm xây dựng, giữ mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, đặc biệt là các cơ quan khối nội chính tỉnh theo các quy chế đã ký kết; phối hợp với các ngành chức năng trong việc trao đổi thông tin về những vụ việc, vụ án xảy ra có tính nổi cộm, phức tạp, dư luận quan tâm để tham mưu, đề xuất kịp thời cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo định hướng xử lý theo đúng quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước. Thường xuyên nghiên cứu, rà soát lựa chọn các vụ án, vụ việc phức tạp, nổi cộm cần tập trung chỉ đạo xử lý hoặc còn nhiều ý kiến khác nhau giữa các cơ quan tiến hành tố tụng để tham mưu đề xuất Thường trực Tỉnh ủy tổ chức các cuộc họp chuyên đề định kỳ hoặc đột xuất nhằm thống nhất chủ trương, định hướng xử lý có hiệu quả hoặc để xem xét đưa vụ việc, vụ án vào hoặc đưa ra khỏi diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo theo đúng quy định.
Hoàng Đức Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh