Tăng cường hiệu quả hoạt động chất vấn, giải trình tại kỳ họp của HĐND và phiên họp Thường trực HĐND tỉnh

Thứ hai 12/02/2018 07:00

Trong năm 2017, HĐND tỉnh tổ chức 2 kỳ họp theo luật định (kỳ họp thứ 5 và kỳ họp thứ 6) để quyết định các vấn đề KT - XH ở địa phương. Nhìn chung, hoạt động các kỳ họp của HĐND tỉnh đảm bảo có chất lượng và đạt kết quả tốt, ban hành được nhiều nghị quyết quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển KT - XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Các đại biểu dự Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Thường trực HĐND tỉnh chủ động chuẩn bị tốt các nội dung, chương trình hoạt động hằng năm của HĐND tỉnh; phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, UBND tỉnh, tổ chức phiên họp thống nhất nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp; đồng thời phân công các Ban HĐND tỉnh chuẩn bị công tác thẩm tra các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp; phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp để thông báo kết quả kỳ họp, phổ biến nghị quyết của HĐND tỉnh, thu thập các ý kiến, kiến nghị của cử tri; tổ chức tốt hoạt động xem xét trả lời chất vấn, giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh. Căn cứ vào chương trình kỳ họp của HĐND và phiên họp Thường trực HĐND, ý kiến, kiến nghị của cử tri, ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND, Thường trực HĐND tỉnh xem xét đề nghị HĐND quyết định các nhóm vấn đề cần chất vấn, tổ chức xem xét chất vấn, giải trình làm rõ tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh giữa hai kỳ họp.
Thường trực HĐND tỉnh quan tâm và chú trọng hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh, như: cung cấp thông tin, tài liệu kỳ họp, tăng thời lượng thảo luận ở tổ và hội trường; các vấn đề chất vấn được chọn lọc kỹ qua nhiều kênh thông tin về những vấn đề bức xúc, cấp thiết cần giải quyết; đối với những vấn đề đại biểu và cử tri quan tâm được dành nhiều thời gian thảo luận, chất vấn tại hội trường… Các kỳ họp được truyền hình trực tiếp để cử tri, nhân dân theo dõi, giám sát. 
Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh được bố trí 1 buổi, chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra tích cực và ngày càng chất lượng hơn, câu hỏi chất vấn tăng cả về số lượng và chất lượng (năm 2017 có 22 câu, tăng 12 câu so với năm 2016), không khí kỳ họp sôi nổi, các vấn đề đưa ra thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn thể hiện tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, minh bạch, kịp thời và thiết thực. Nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri được chủ tọa xem xét lựa chọn để điều hành trả lời trực tiếp tại kỳ họp. Nhiều đại biểu HĐND tỉnh phát huy quyền chất vấn đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp tỉnh trong thực thi nhiệm vụ. Các ý kiến chất vấn của đại biểu và ý kiến, phản ánh của cử tri gửi đến kỳ họp được chủ tọa yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức giải trình, tiếp thu, đề ra biện pháp, thời gian khắc phục; chủ tọa kết luận, đánh giá những ưu điểm, tồn tại hạn chế của UBND tỉnh và các ngành, các cấp trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH và quản lý nhà nước; việc trả lời chất vấn và nêu ra bài học kinh nghiệm để đại biểu HĐND tỉnh chất vấn có trọng tâm, đi thẳng vào vấn đề. Thường trực tỉnh tổ chức giám sát, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện “lời hứa” sau chất vấn; UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, các cấp có giải pháp cụ thể và kịp thời giải quyết, trả lời các ý kiến, phản ánh của cử tri và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh. 
Bên cạnh đó, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát giữa hai kỳ họp, tiếp tục xem xét trả lời chất vấn, giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh. Trong năm, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 12 phiên họp định kỳ hằng tháng, trong đó có 2 phiên tổ chức giải trình và chất vấn tập trung vào các nội dung: tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tái cơ cấu các cơ sở chế biến khoáng sản kim loại trên địa bàn tỉnh, một số chính sách giảm nghèo, chính sách dân tộc thuộc Chương trình 135, 30a, Quyết định 755, công tác quản lý thủ tục cấp phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, dự án phía Nam khu đô thị mới phường Đề Thám (Thành phố), công tác tuyển dụng và sử dụng biên chế cán bộ hằng năm, tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, đặc biệt là các vụ việc phức tạp kéo dài, công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội... Sau chất vấn, giải trình, Thường trực HĐND tỉnh có văn bản kết luận, kiến nghị gửi đến UBND tỉnh, cơ quan, đơn vị liên quan để tiếp thu thực hiện và có biện pháp khắc phục kịp thời, tổ chức theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các kết luận, kiến nghị sau chất vấn để có thông tin kết quả giải quyết, xem xét báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp tiếp theo. 
Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp của HĐND tỉnh và xem xét, giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh đã có nhiều cải tiến, đổi mới và mang lại hiệu quả thiết thực. Tuy nhiên, thực tiễn vẫn còn một số hạn chế nhất định. Mặt khác, do đại biểu HĐND tỉnh chưa chủ động gửi ý kiến chất vấn đến Thường trực HĐND tỉnh, các ý kiến phát biểu của đại biểu chủ yếu được định hướng trước, đại biểu chưa chủ động phát biểu hoặc phát biểu cũng chỉ nghe giải trình cho ngành, lĩnh vực của mình nên tính phản biện chưa cao; việc theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng liên quan trong quá trình thực hiện các kết luận, kiến nghị sau chất vấn còn thiếu kế hoạch, biện pháp và chế tài cụ thể; việc tổ chức xem xét trả lời chất vấn, giải trình giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh bằng hình thức hội nghị, phiên họp Thường trực HĐND tỉnh nhưng chưa được thường xuyên và có kế hoạch bài bản...
Để hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp của HĐND, xem xét chất vấn, giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh có chất lượng và hiệu quả, trong năm 2018, Thường trực HĐND tỉnh chủ động lựa chọn nội dung chất vấn về những vấn đề bức xúc, có tính thời sự, nhất là những vấn đề liên quan đến chính sách phúc lợi và an sinh xã hội, quyền, lợi ích chính đáng của người dân. Các câu hỏi chất vấn được tổng hợp từ nhiều kênh thông tin, được rà soát chắt lọc từ quá trình giám sát của Thường trực, các Ban, từ hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn thư và thu thập thông tin từ phương tiện thông tin đại chúng. Thường trực HĐND tỉnh xác định rõ những nội dung chất vấn trực tiếp tại kỳ họp HĐND, lựa chọn vấn đề cần xem xét trả lời chất vấn, giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh, những nội dung trả lời bằng văn bản, dự kiến danh sách những người có trách nhiệm trả lời chất vấn để thống nhất với UBND tỉnh, các cơ quan liên quan có thời gian chuẩn bị kỹ.  
 
Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên giải trình về lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh.
Đại biểu HĐND tỉnh làm tốt nhiệm vụ, trách nhiệm của mình trong hoạt động chất vấn, chủ động đề xuất và gửi ý kiến chất vấn đến Thường trực HĐND tỉnh và đưa ra những câu hỏi chất vấn cụ thể, rõ ràng hoặc vấn đề điển hình trong thực thi pháp luật của các ngành, các cấp chính quyền cần chất vấn để Thường trực HĐND tỉnh xem xét lựa chọn, điều hành tốt việc giải trình tại các kỳ họp của HĐND và xem xét trả lời chất vấn, giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh. Chất vấn của đại biểu cần phải tranh luận sáng tỏ vấn đề và tìm ra được những tồn tại hạn chế, nguyên nhân và giải pháp khắc phục, thực hiện có tính khả thi. Đối với những nội dung chất vấn được trả lời bằng văn bản, sau khi nhận văn bản trả lời, đại biểu cần tiếp tục nghiên cứu, nếu không đồng ý nội dung đã trả lời chất vấn thì đề nghị chủ tọa điều hành thảo luận tại kỳ họp hoặc kiến nghị HĐND tỉnh xem xét trách nhiệm người bị chất vấn. 
Hoạt động xem xét chất vấn, giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh nếu muốn có hiệu quả cao thì nội dung chất vấn cần được mở rộng, cụ thể là: Những nội dung chất vấn đã kết luận tại các kỳ họp HĐND tỉnh trước đó, những nội dung đã kết luận, kiến nghị trong các báo cáo giám sát, khảo sát của Thường trực, các Ban nhưng chậm được giải quyết hoặc giải quyết kiến nghị chưa triệt để thì tổng hợp, sàng lọc, chọn lọc đưa vào nội dung chất vấn tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh. Giữa hai kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh có kế hoạch tổ chức giám sát việc thực hiện “lời hứa” sau chất vấn của các ngành, các cấp chính quyền, định kỳ tổ chức xem xét trả lời chất vấn, giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh đối với những vấn đề bức xúc và cấp thiết ở địa phương; tổ chức ít nhất 2 phiên chất vấn, giải trình trong thời gian giữa hai kỳ họp HĐND; sau chất vấn, có văn bản kết luận, kiến nghị để các cơ quan liên quan tiếp thu thực hiện và tiếp tục giám sát, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị sau chất vấn.
 HĐND tỉnh xem xét trách nhiệm đối với người được chất vấn trên cơ sở: Kết luận của chủ tọa kỳ họp, kết luận, kiến nghị trong các báo cáo giám sát, khảo sát của Thường trực, các Ban chậm được giải quyết hoặc giải quyết chưa triệt để; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri và việc thực hiện kiến nghị sau chất vấn của Thường trực HĐND tỉnh. Từ đó, HĐND tỉnh xem xét có hay không ban hành nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn nhằm đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm của người bị chất vấn, những tồn tại hạn chế, bất cập và nguyên nhân liên quan đến chất vấn; giao Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục tổ chức giám sát, xem xét chất vấn, giải trình giữa hai kỳ họp và báo cáo kết quả với HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.
Đàm Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh