Bạn đang xem: Trang chủ » Thời sự

Nâng cao năng lực quản lý, tạo bước đột phá trong phát triển KT - XH

Thứ tư 14/02/2018 07:00

Năm 2017, KT - XH của tỉnh tiếp tục có bước phát triển, 100% chỉ tiêu KT - XH chủ yếu của năm đạt và vượt kế hoạch (KH); tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,02%; GRDP bình quân đầu người/năm đạt 23,5 triệu đồng. Nhân dịp Xuân Mậu Tuất, Báo Cao Bằng có cuộc phỏng vấn đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình KT - XH năm 2017 và định hướng năm 2018.

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh kiểm tra Dự án Đường phía Nam khu đô thị mới, thành phố Cao Bằng.
Phóng viên: Đề nghị đồng chí cho biết kết quả phát triển KT - XH của tỉnh năm 2017?
Đồng chí Hoàng Xuân Ánh: Năm 2017, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm dần tỷ trọng nông, lâm, ngư nghiệp, tăng dần tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ. Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới đạt được một số kết quả bước đầu. Thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị quyết số 58/2016/NQ-HĐND, ngày 5/8/2016 của HĐND tỉnh được 38 dự án với tổng vốn đăng ký trên 1.760 tỷ đồng.

Giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp đạt 3.811 tỷ đồng, đạt 100% KH; tổng sản lượng lương thực đạt 273,9 nghìn tấn, đạt 104,7% KH. Toàn tỉnh có 5 xã hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới. Trồng rừng được 1.855,4 ha; độ che phủ rừng đạt 54,2%, đạt KH. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh) trên địa bàn tỉnh ước đạt 3.286,1 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước đạt 1.543,2 tỷ đồng. Hoạt động của các ngân hàng ổn định, tổng nguồn vốn quản lý và huy động trên địa bàn đến ngày 31/12/2017 đạt 17.704 tỷ đồng; dư nợ cho vay đạt 10.096 tỷ đồng.

Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, thành lập mới 144 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký đạt 1.825 tỷ đồng; thành lập mới 21 hợp tác xã, tổng vốn đăng ký 20 tỷ đồng; cấp giấy chứng nhận 32 dự án đầu tư với tổng vốn trên 9.238 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 7.605 tỷ đồng. 
Thu hút đầu tư đạt kết quả tốt trên tất cả các lĩnh vực; số hộ đưa gia súc ra khỏi gầm sàn vượt mục tiêu đề ra.

Công tác chỉ đạo thực hiện 6 chương trình trọng tâm của Tỉnh ủy tiếp tục được đẩy mạnh; giáo dục - đào tạo được chú trọng phát triển; công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng được cải thiện; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của tỉnh diễn ra sôi nổi; công tác chăm lo các đối tượng chính sách và xóa đói giảm nghèo được quan tâm và đạt kết quả khá tốt; công tác phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường được quan tâm chỉ đạo; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được tập trung chỉ đạo thực hiện; công tác đối ngoại được tăng cường; an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, an toàn giao thông có nhiều chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí; quốc phòng - an ninh được giữ vững, ổn định.

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh kiểm tra tình hình triển khai các dự án đầu tư tại Cừa khẩu Trà Lĩnh.
Đặc biệt, tỉnh tổ chức thành công một số hoạt động quy mô khá lớn trên địa bàn tỉnh, như: Lễ hội du lịch thác Bản Giốc và Liên hoan Hát then, đàn tính lần thứ nhất tại huyện Trùng Khánh; Lễ hội Thanh Minh tại xã Phúc Sen (Quảng Uyên) thành lễ hội gắn kết làng nghề truyền thống. Hoàn thành hồ sơ, trình Chính phủ công nhận di tích cấp Quốc gia đặc biệt các địa điểm di tích lịch sử Chiến thắng Biên giới 1950. Thu hút nhiều nhà đầu tư đến tìm hiểu và nghiên cứu đầu tư vào lĩnh vực du lịch. Xây dựng trình Chính phủ phê duyệt kế hoạch thực hiện Hiệp định Hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc). Tiến hành các bước lập hồ sơ để được công nhận Công viên địa chất non nước Cao Bằng, hoàn thiện đầy đủ các thủ tục, hồ sơ, trình UNESCO công nhận, tạo 3 tuyến du lịch trong Công viên địa chất. Hiện nay, hồ sơ công viên địa chất non nước Cao Bằng đã được Hội đồng chuyên gia nhất trí thông qua.
Công tác cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường. Việc chấp hành giờ giấc, chế độ thông tin, báo cáo được cải thiện. Tích cực chỉ đạo nhiều giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), quyết tâm xây dựng môi trường hành chính, môi trường đầu tư ngày càng tốt hơn để cải thiện ngày càng có hiệu quả công tác điều hành, quản lý nhà nước, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển.
Phóng viên: Thưa đồng chí, nhằm tạo bước đột phá trong phát triển KT - XH, năm 2018, UBND tỉnh sẽ tập trung lãnh đạo những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gì?
Đồng chí Hoàng Xuân Ánh: Năm 2018, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường với những khó khăn, thách thức mới, ảnh hưởng đến môi trường hòa bình, ổn định và sự phát triển của đất nước, của tỉnh. Nhiệm vụ trọng tâm phát triển KT - XH năm 2018 của tỉnh là: Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong một số ngành, lĩnh vực. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh giản biên chế gắn với cải cách công vụ, công chức, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Bảo đảm an sinh xã hội và phát triển văn hóa, giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Ứng phó và thích nghi với biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống thiên tai. Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Với phương châm hành động của Chính phủ là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”. Tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:
Một là, tiếp tục thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2013 - 2020 của tỉnh, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 7% đi kèm với nâng cao chất lượng tăng trưởng. Tập trung hướng sự phát triển kinh tế của tỉnh đi dần vào chiều sâu, trên cơ sở ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển kinh tế tri thức, tăng dần hàm lượng tri thức trong sản phẩm. Bên cạnh nguồn lực nhà nước, phải tăng dần tỷ trọng xã hội hóa nguồn vốn đầu tư phát triển, trong đó chú trọng vào sản xuất nông nghiệp, tạo ra các sản phẩm hàng hóa, có lợi thế so sánh để nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, đảm bảo thu nhập ổn định cho người dân, nhất là nông dân. 
Hai là, tập trung thực hiện có hiệu quả 6 chương trình công tác trọng tâm của Tỉnh ủy. Trong đó ưu tiên nguồn lực cho các đề án, dự án quan trọng, có tính chất lan tỏa, đem lại hiệu quả KT - XH cao cho tỉnh. Chú trọng vào các dự án trọng điểm phát triển đô thị, thủy điện và du lịch; đẩy mạnh việc triển khai thực hiện tốt Chương trình số 08-CTr/TU, ngày 29/4/2016 của Tỉnh ủy về tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Đẩy mạnh hỗ trợ các dự án phát triển nông, lâm nghiệp theo nghị quyết của HĐND tỉnh. Tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng nông thôn mới, phấn đấu năm 2018 có thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Ba là, tập trung thực hiện Nghị quyết số 19/2017/NQ-CP ngày 6/2/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. 
Bốn là, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền, trong đó tập trung vào xác định trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực thi nhiệm vụ. 
Năm là, tập trung chỉ đạo và thực hiện các giải pháp thu ngân sách, chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật quản lý thuế; kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ quy định, tiết kiệm và thực sự hiệu quả. Yêu cầu việc tập trung chỉ đạo, điều hành phải sáng tạo, linh hoạt và sát với thực tiễn, nhất là thời gian đầu thực hiện thời kỳ ổn định ngân sách (2017 - 2020). 
Sáu là, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; tổ chức tốt các hoạt động lớn trong năm 2018, thực hiện tốt công tác xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội. 
Bảy là, giữ vững chủ quyền biên giới, bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại. 
Tám là, triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo các sở, ngành và UBND cấp huyện, thành phố. Đẩy mạnh hơn nữa việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong cán bộ, công chức, viên chức.
Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đồng chí!
           
Quỳnh Anh (Thực hiện)

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh